VVE BEHEER SNEL

Betaalbare vve beheerder, ook voor kleine complexen / VVE's.


WIJ ZIJN

dй vve beheerder van Nederland

100 % eenvoudig in gebruik door gebruiksvriendelijke  website .

 100% heel Nederland

100% voordelig  en transparant, misschien wel de goedkoopste in NL

VVE beheer vanaf 500 euro per jaar. Hierdoor uitermate geschikt voor kleinere VvE's.

bereken uw VvE kosten bekijk de volledige tarieflijst

WIJ BIEDEN

Eenvoud voor VvE leden - Kennis & Kunde in VvE beheer - Betaalbaar voor iedereen

Volledige financiлle administratie

Financiлle zaken goed geregeld
Incasso mogelijk voor ledenbijdrage
Brieven achterstanden
Jaarstukken opmaken
Beheerstaken duidelijk verdeeld
Juridisch advies beschikbaar
Online inzien financiлn / gegevens
Schade meldingen online
Contactgegevens VvE onderhouds partijen
ALV ondersteuning.
bekijk het totale overzicht

geen opstartkosten

geen verplicht meerjarencontract

MEER INFORMATIE:

Uw administratie in orde

Wij werken de administratie voor u bij, tenminste 6x per jaar.  U hoeft zelf geen boekingen te doen of kennis te hebben van boekhoudkundige zaken. Wij regelen dit voor u.

Financieel online inzicht

Weten wat er speelt. U kunt zelf online zien wat de status is van de financiлn. Zowel van uw eigen kaart, als van de begroting en de gedane uitgaven.

Kascontrole

De VvE houd de controle door jaarlijks de kascontrole uit te voeren. Zo kunt u ons naast de online informatie ook nog eens structureel jaarlijks 'in de gaten' houden. 

Weten wie u wanneer moet bereiken

Voor u is het belangrijk om snel bij een calamiteit te weten wie u moet bereiken. Dit maken wij dan ook heel eenvoudig voor u. 

Jaarstukken voor ALV

VVE BEHEER SNEL zorgt 1x per jaar voor de financiлle stukken voor de VvE, zodat u altijd aan de slag kunt met de juiste gegevens. Daarnaast zijn deze begrijpelijk geschreven, zodat u ook weet wat ze inhouden.

Uitnodiging jaarlijkse ALV 

VVE BEHEER SNEL verzorgt de uitnodigingen voor de Algemene Leden Vergadering. Zowel de eerste uitnodiging al een eventuele tweede uitnodiging indien nodig.

Algemene ledenvergadering

VVE BEHEER SNEL zorgt er voor dat de vergadering juridisch correct is. Wij werken tegen zulke lage kosten dat wij er zelf niet bij zijn, u verzorgt hierom zelf ook het verslag (notulen).

Kennis van zaken wanneer nodig

U kunt mee liften van vele jaren ervaring VvE Beheer, zonder er altijd voor te hoeven betalen. Met dit systeem schakelt u hulp in, alleen wanneer dit nodig is en betaald u nooit te veel.

Klein onderhoud

Wij zorgen ervoor dat u snel weet waar u moet zijn. En bij welke bedrijven?  Die keuze doen wij samen. Want de VvE heeft de regie. Zo weet u ook zeker dat u nooit verplicht wordt om met bepaalde bedrijven samen te werken.

Groot onderhoud

Uiteraard kunnen wij het groot onderhoud compleet beheren voor u. Groot onderhoud is haast het leukste wat er is, zorgen voor de beste oplossing tegen het beste budget. 

Meerjaren Onderhoudsplan

Elke VvE moet een meerjaren onderhoudsplan hebben. Hoe gedetailleerd, dat kan verschillend zijn. Deze is ook nodig om een goede beargumenteerde begroting te hebben. Heeft u deze niet, dan valt u terug naar een minimale reserve in de wet vastgesteld. Wij verwachten echter dat elke VvE een plan van aanpak heeft. 

Verzekeringen

Verenigingen van eigenaren kunnen niet zonder verzekering. Ons gaat het er niet om bij wie de verzekering loopt, zolang de dekking maar goed is en de premie niet te hoog. Wij kunnen uiteraard de verzekeringen nalopen. 

KOSTEN

Jaarkosten:

2-4 appartementen:  500 euro

elk appartement extra: 39 euro

Losse parkeerplaats of berging:  а 12 euro per jaar


Bereken uw jaarkosten:

Bereken uw jaarkosten

al vanaf 500 euro
inclusief BTW per jaar!

Enkele voorbeeld berekeningen:
- VvE 6 op orde
- VvE 24 op orde
- VvE 52 op orde met 16 losse garages
- VvE 8 DIY groot onderhoud
- VvE 8 extern groot onderhoud
- VvE 24 met achterstanden

Prijzen en BTW 

Alle prijzen zijn inclusief BTW. De VvE is tenslotte een vereniging en moet altijd btw betalen. Het zou niet terrecht zijn prijzen zonder btw te noemen.

Prijzen kunnen niet zomaar worden verhoogd. Dit kan alleen conform de CPI zijnde de Consumenten Prijs Index vastgesteld door het Centraal Bureau van Statistiek (CBS).

Kosten worden voor zover mogelijk verhaald op de debiteur, slechts wanneer dit niet mogelijk is komen de kosten voor de VvE.

Geen meerjarencontract. Contract voor 1 jaar, zonder opzegging automatische verlenging. Opzegtermijn (beide zijden): twee maanden voor einde boekjaar.

Voorwaarden !

Wij gaan er vanuit dat iedere VvE dit heeft of bereid is in orde te maken:

een bankrekening op naam VvE
goed verzekerd zijn: opstal/bestuur/wa/rechtsbijstand
het meerjarenonderhoudsplan wil naleven (onderhoud uitvoeren)
kvk inschrijving
alleen woningen (geen bedrijven)
 
 Zijn zaken nu niet geregeld, dan is dat geen probleem op voorwaarde dat dit binnen ййn jaar wordt gerealiseerd.
 
 VvE's die bovenstaande niet willen, of hier niet aan voldoen, willen wij niet in beheer nemen.

VVE BEHEER SNEL gaat uit van enkelvoudige VvE's. Op dit moment kunnen wij geen complexe / ondersplitsingen verwerken in de software. 

Zijn er nog onduidelijkheden, heeft u nog vragen? 

Wij hebben onze best gedaan alles duidelijk op te schrijven. Zijn er echter toch nog vragen... neemt u gerust contact op of laat uw email achter.


VOLLEDIGE TARIEFLIJST inclusief btw 

* This offer ends today at midnight GMT.

Transparantie - alleen betalen voor wat nodig is - duidelijkheid. 


VVE BEHEER SNEL Leden VvE

Algemene ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering organiseren
Het per mail voorbereiden van de agenda voor de ledenvergadering
Het verzorgen van de stukken: uitnodiging, agenda, (jaar)stukken, leden/stemlijst en de volmachten
Uitnodigingen sturen naar de leden
Bij een te lage opkomst (quorum) organiseren van de 2e ledenvergadering
U zorgt voor de locatie/zaalhuur.
Het bijwonen en/of voorzitten van de ledenvergadering
Het maken van de notulen van de ledenvergadering
Het verzenden van de notulen aan alle leden
Het bijhouden en verzorgen van de uitvoering van de vergaderbesluiten
Extra vergaderingen organiseren, stukken, uitnodiging, machtigingen. 95 euro
optie: het bijwonen en/of voorzitten van bestuursvergaderingen en/of buitengewone extra ledenvergaderingen inclusief het notuleren (max 3 uur en max 50km af rotterdam) 650 euro

Ledenadministratie

Het opstellen en bijhouden van het ledenregister
Het verwerken van wijzigingen/mutaties in het ledenregister

Communicatie

Het opzetten en inrichten van de online systeem van de VvE
Alle leden ontvangen een eigen inlogcode  
Het mogelijk maken via de website snel alle informatie te vinden
Via website eenvoudig mogelijk maken berichten te plaatsen
Het verzorgen van de brieven voor de VvE
Het verstrekken van informatie (digitaal) in verband met de overdracht van een appartementsrecht aan makelaar - taxateurs - notaris
Opgave aan notaris met betrekking tot overdracht appartementsrecht 115 euro
Schriftelijk verwelkomen en informeren van nieuwe leden van de Vereniging van Eigenaren met betrekking tot alle voor hen relevante zaken, waaronder: samenstelling en bereikbaarheid van het bestuur. Mutatie doorvoeren, online systeem updaten en nieuwe bewoner voorzien van inlogcode. 115 euro
Het aanschrijven van leden bij overtredingen
Het bereikbaar zijn voor alle leden via het online systeem

Overige werkzaamheden

Het adviseren bij het opstellen of aanpassen van het huishoudelijk reglement uurtarief
Opname verwarmingskosten op locatie uurtarief
Verzorgen (indien van toepassing) van de afrekening (max 1x per jaar) van verwarmingskosten met de individuele leden van de VvE, waarbij de standen worden aangeleverd.
Inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel up to date houden
Opstarten nieuwe VvE
Opvragen aktes 30 euro

De "papier" winkel:

Het bewaren van de stukken conform de wettelijke bewaartermijnen
100% digitaal (wij nemen ook geen papieren archief over)

Ledenbijdrage

Het administreren van de ledenbijdragen (6x per jaar)
Het incasseren van de ledenbijdragen via indien mogelijk automatische incasso (bank moet wel incasso toelaten)
Het signaleren en bewaken van eventuele achterstanden
Het aanschrijven van de leden bij een eventuele achterstand:
Eerste herinnering aan debiteur
Tweede herinnering / aanmaning / ingebreke stelling 6,50 euro per brief
Indien noodzakelijk het inschakelen van een deurwaarder en het verzorgen van de communicatie met de deurwaarder Dit staat los van eventuele kosten die de deurwaarder zelf in rekening brengt. 145 euro
Zolang als een debiteur bij een deurwaarder/incassobureau loopt een toeslag van: 50 euro p/boekjaar
Het op verzoek extra bijwerken van de boekingen/ledenbijdragen 3,50 euro per appartement/garage

Financiлle zaken

Het verzorgen van de volledige crediteurenadministratie
Controleren van facturen op budget goedkeuring
Controleren van facturen op aangegeven werkzaamheden (storingsmelding)
Verwerken en betalen van nota's, gemeenschappelijke (VvE zaken);
Het openen, beheren en administreren van de bank- en spaarrekeningen van de VvE
Overboeken van gelden naar de VvE spaarrekening
Het verzorgen van doorbelastingen (bijvoorbeeld kosten onderhoud doorrekenen naar eigenaar wanneer van toepassing)

Verzekeringen

Het bijhouden van de tussenrekeningen, waaronder het controleren dat alle schadebedragen worden ontvangen
Verzekering quickscan  
Indien wijzigen nodig is via tussenpersoon (door AFM verplicht)
Beoordelen of schademelding gedaan kan worden door lid zelf
Schade meldingen snel een eenvoudig, (meestel 24/7) door leden
Indien VVE BEHEER SNEL de schademelding afhandeling/doorgeven doet 35 euro p/s

Begrotingen

Het opstellen van de jaarlijkse begroting (rekening houdende met het MJOP)
De berekening van de hoogte van de ledenbijdrage
Een schriftelijke toelichting op de begroting

Jaarstukken

Na afloop van het boekjaar worden spoedig de jaarstukken in orde gemaakt
Het maken van het overzicht aandeel in de reserve per appartementsrecht
Afstemming van de jaarstukken met het bestuur
Het verzorgen van de kasstukken en schriftelijk overleg met kascommissie
Het verrekenen van het jaarresultaat met de eigenaren indien van toepassing (meestal van/naar reserve VvE)

Beheer werkzaamheden

Storingen snel en centraal kunnen melden
Centraal aanspreekpunt zijn voor het bestuur, commissies en de leden
Historie inzien van alle storingsmeldingen.
Opstellen van lijst bedrijven waar VvE zaken mee doet (bedrijven in overleg met VvE)
Tot vastgesteld bedrag kunnen leden zelf meldingen doorvoeren (snel en efficient)
VVE BEHEER SNEL storingen doorgeven bij vastgestelde bedrijven Ђ25 p/melding
Het beoordelen of de klacht voor rekening van de VvE of eigenaar komt en de betrokkenen hierover informeren
Het behandelen van onderhoudszaken die vallen onder de garantiebepalingen en het toezien op het naleven van deze garantiebepalingen uurtarief
Verstrekken van onderhoudsopdrachten of garantie-opdrachten aan vastgestelde bedrijven Ђ25 p/melding
Offertes opvragen bij derden (normaal onderhoud) Ђ39 p/offerte
Offerte laten herzien (normaal onderhoud) Ђ25 p/wijziging
Verstrekken van onderhoudsopdrachten of garantie-opdrachten aan geoffreerde bedrijven Ђ39 p/melding
Het (schriftelijk) adviseren op het gebied van klein onderhoud opgevraagde offerte Ђ35 p/advies
Het adviseren en afsluiten van (onderhouds)contracten voor technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen 2% van contract jaarsom
Het 24-uur bereikbaar zijn voor spoedeisende klachten nee, via partijen wel vaak 24/7
24/7 contract op aanvraag, via partner
bouwkundige inspectie, uiteraard op locatie door bouwkundige ** 190 euro
bouwkundige inspectie idem met kostenrapport herstel ** 425 euro
** prijzen zijn op basis van onze landelijk werkende vaste partner. Andere partijen zijn altijd welkom.

MJOP / Groot onderhoud

Agenderen zaken MJOP op ALV
Opdracht geven tot opstellen MJOP
Voorbereiding offertes aanvragen voor groot onderhoud 55 euro p/opdracht
Opgevraagde offertes laten bijstellen wijzigen. 35 euro p/wijziging
Beoordeling door VVE BEHEER SNEL opgevraagde offertes / keuze maken / schriftelijk verslag (ook voor ALV) 145 euro + 1% som
Het verstrekken van opdrachten aan leveranciers waarvoor tijdens de algemene ledenvergadering goedkeuring is gegeven;
Begeleiding planmatig groot onderhoud Ђ 8% van de aanneemsom (kosten opvragen offertes etc vervallen dan met een minimum van 350 euro), inclusief eindinspectie.
Organiseert u zelf het groot onderhoud, dan rekenen wij alleen een administratieve toeslag in de jaren waar groot onderhoud wordt uitgevoerd danwel boekhoudkundig betrekking op heeft. 150 euro

Eventuele bijkomende kosten:

Alles wat verstuurd moet worden aan correspondentie: brieven, uitnodigingen, informatie kan per: email geen extra kosten
Idem, echter dan per (brief)post. Dit gaat tegen kostprijs postbode.nu (of vergelijkbare dienst) kostprijs
Bij alle zaken waar men fysiek naar de locatie moet, is een kilometer vergoeding van 0,25 p/km
Waar van toepassing: los uurtarief (en voor zaken hierboven niet genoemd) 75 p/u

Waarom zijn wij zo voordelig:

Wij berekenen alleen de diensten waar u daadwerkelijk gebruik van maakt.
Wij werken 100% digitaal.  
Echte vve-beheerder, geen administratiekantoor.  
Geen papieren archief, geen opslag, dat scheelt geld. Inkomende post bij voorkeur digitaal.
Geen telefoniste. U plaatst een bericht, wij handelen het af en indien nodig bellen wij u.
Wij gaan niet naar de locatie toe, dat scheelt heel veel tijd en zo werken wij landelijk.
Wij hebben geen duur pand dat u hoeft te betalen.
Wij bieden geen zalen aan voor vergaderingen. Dat scheelt leegstand.
Wij werken de administratie in basis 6x per jaar bij (om de maand) en niet 24x per jaar (om de twee weken). Is de VVE op orde, is dit geen probleem en dat scheelt u heel veel geld. In een opstartfase is werken we overigens in de regel vaker bij, zodat de start vloeiend is.
Online werken zorgt ervoor dat we de taken beter kunnen verspreiden over de dag, dat scheelt personeel, dat scheelt kosten.
Wij richten ons op woon - vve's, zonder ondersplitsingen. Hierdoor kunnen wij heel efficient werken.
 

Wij bieden maar ййn keuze, namelijk de voordeligste voor u.

Choosing the best license type for you: Personal or Company?

Zo betaald u alleen voor wat nodig is.

Do you prefer affordable monthly subscription?

VAT will be added for EU customers. If you are registered for VAT enter your VAT ID during the checkout process to buy without tax.

    Buy Now    

Toekomstbestendig? Prijzen mogen alleen conform CBS Consumenten Prijs Index (CPI) worden aangepast. En u kunt ieder jaar opzeggen tot uiterlijk 2 maanden voor einde boekjaar.

BETAALBAAR SLIM VVE BEHEER

voor slimme eigenaren

VVE BEHEER SNEL

Doelstelling

Speciaal opgericht om ook kleinere VvE's de gelegenheid te bieden voor goed beheer tegen betaalbaar bedrag.

Door samen te werken in plaats van alles uit handen te nemen, kunnen we het beheer toegankelijker maken en beter zorgen voor het vastgoed in heel Nederland.

Samen staan we sterk.

 

Over ons

Begonnen als een beheerder voor alleen grote complexen...

Kwam steeds vaker de vraag of wij 'kleine' VvE's ook in beheer wilde nemen. De dienstverlening was daar niet op afgestemd waardoor het niet mogelijk was een betaalbare oplossing aan te bieden.
Door betere software en alles te doen via internet / telefoon / whatsapp, kunnen we nu een goed product leveren tegen een betaalbare prijs. En u kunt profiteren van de kennis van de mensen.